Všeobecné obchodní podmínky – školení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup služeb ve společnosti OCMC s.r.o, tato společnost spravuje Good Move by Chramosta. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Vymezení pojmů:
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Kupujícím spotřebitelem, nebo jen spotřebitelem je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání

a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Nabídka je právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata.

Má se za to, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.

Kontaktní údaje – prodej zboží nebo služeb realizují následující provozovatelé:
OCMC s.r.o., Na Lysině 772/12, 147 00 Praha 4, IČ: 118 744 65, Email: holcova@goodmove.cz, Tel: +420 725 240 570

Objednání služby:
Po obdržení objednávky potvrdí prodávající kupujícímu objednávku a zašle výzvu k platbě, jejíž číslo zákazník použije při platbě jako variabilní symbol – nepoužitím variabilního symbolu při platbě nemůže prodávající zaručit včasné dohledání platby.
Splatnost je 14 dní.
Uzavření kupní smlouvy vzniká úhradou za kurz.
Při změně podmínek organizátorem (místo, datum), popř. zrušení akce se platby vracejí na základě písemné žádosti převodem na účet nejpozději do 30 dnů.

Uzavřením kupní smlouvy kupující vyslovuje souhlas s podmínkami a pravidly pro registraci a účast na programu
– s uveřejněním v seznamu absolventů daného programu a s použitím pořizovaných fotografií a videozáznamu organizátorem během výuky a jejich následným zveřejněním při propagaci programu organizátora,
– souhlasí s tím, že během výuky nebude pořizovat žádný video a audio záznam,
– s použitím poskytnutých údajů k marketingovým účelům (např. zasílání novinek e-mailem apod.), zákazník může požádat písemně o výmaz z databáze na e-mailovou adresu

STORNOVACÍ PODMÍNKY PŘI ODHLÁŠENÍ Z KURZU:

Pokud dojde k odhlášení nejméně  90 dní před zahájením kurzu – vracíme 50 % z ceny.

Pokud dojde k odhlášení v období  30 – 90 dní před zahájením kurzu – vracíme 20 % z ceny.

Pokud dojde k odhlášení v období  0 – 30 dní před zahájením kurzu – uhrazená částka propadá.

Bezplatně je možné místo sebe poslat jiného účastníka.

(Při neúčasti na tomto kurzu již uhrazená částka propadá.)

Ochrana osobních údajů:
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a jiné informace uvedené při registraci (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.